14.01.14

Abteilung des Intensive Sorge ‎– Abteilung des Intensive Sorge in der Bewusstlosigkeit


Kazeta vydaná v roce 1988 je poslední ze tří nahrávek A.I.S. Název nahrávky - Bezvědomí zřejmě poukazuje na možný klíč k nahrávce. Hudba na kazetě vychází z dřívějších zvukových experimentů se zvukovými smyčkami podobně jako na dřívějším projektu Disharmonic Ballet, ale zde již Palát naplno využívá možností syntezátoru Korg. Do rytmických struktur vbíhají a zase mizí další a další zvukové vrstvy, některé zvolna metamorfují a mizí nebo naopak gradují do znepokojivé kakofonie. Modulované zvuky v kompozicích připomínají rozostřenou realitu, právě tak jak ji může vnímat člověk v bezvědomí nebo hluboké meditaci. Sugestivní, bohatě strukturovaný materiál anonymních kompozic lze považovat za vůbec první pokusy o hudbu s psychoakustickými účinky v rámci české industriální scény. 

Cassette released in 1988 is the last of three recordings A.I.S. Name of the recording - Unconsciousness probably points to a possible key to the recording. Music on tape builds on earlier experiments with sound audio loops, like the earlier project Disharmonic Ballet, but there has Palát full advantage of opportunities Korg synthesizer. Into rhythmic structures appearing and disappearing more and more layers of sound, some slowly morph and disappear, or not to end fairly disturbing cacophony. Modulated sounds in compositions reminiscent of blurred reality, just as we may perceive a person unconscious or deep meditation. Vivid, richly textured materials anonymous compositions can be considered as the first attempt to music with psycho effects within the Czech industrial scene.

released 14 January 2014 

Žádné komentáře:

Okomentovat